روشهای تولید و احیای کربن فعال شده در صنعت

روشهای تولید و احیای کربن فعال شده در صنعت

روشهای تولید و احیای کربن فعال شده در صنعت

روشهای تولید و احیای کربن فعال شده در صنعت

 

word

5 فایل از ازمایشات مختلف 30 صفحه


خرید آنلاین

گزارش کار روشهای انتقال گاز

گزارش کار روشهای انتقال گاز

گزارش کار روشهای انتقال گاز

( pipeline ) - خطوط لوله1
-2گاز طبيعي مايع شده ) ( LNG
-3گاز طبيعي فشرده شده ) ( CNG
-4هيدرات هاي گازي ) ( GtS or NGH
-5فرآورده هاي مايع سنتزي ) ( GtL
-6تبديل گاز به كالا هاي مصرفي ) ( GtC
-7توليد الكتريسيته با استفاده از گاز ) ( GtW

 

44 صفحه

فایل pdf